VID DÖDSFALL

LITEN ÖVERSIKT VID DÖDSFALL

DÖDSFALL INOM SJUKVÅRDEN
Vid dödsfall på en vårdinrättning kommer ansvarig läkare eller sjuksköterska att utföra en noggrann undersökning varpå läkaren dödförklarar den avlidna, utfärdar ett dödsbevis och dödsorsaksintyg.
Förutom rutinerna för den avlidna har man skyldighet att informera anhöriga om de inte finns på plats, samt om det behövs även ta hand om anhöriga.
Sjukvården ansvarar för att smycken, kläder och andra tillhörigheter tas om hand. Anhörig får sedan kvittera ut tillhörigheterna.
Enligt Begravningsförordningen ska den läkare som konstaterat dödsfallet också ansvara för att dödsbeviset utfärdas och som därefter skickas, senast första vardagen efter dödsfallets konstaterande, till Skatteverket (folkbokföringen) som registrerar dödsfallet med ledning av Dödsbeviset. Dödsorsaksintyg ska inom fyra veckor skickas till Socialstyrelsen.

DÖDSFALL UTANFÖR SJUKVÅRDEN
Vid dödsfall som ex.vis inträffat i hemmet kontaktas läkare inom sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Du kan alltid ringa larmnumret 112 och begära ambulans varmed ambulanspersonalen kommer att hjälpa till utifrån vad situationen kräver ex.vis om polis måste kontaktas. Det går även att ringa 1177 till Vårdguiden för att erhålla information hur du ska gå till väga just i din situation. Läkare måste tillkallas för att konstatera dödsfallet, utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken samt att du får vidare information.

TRANSPORTER
sjukvården ansvarar för transport till bårhus oavsett om dödsfallet har skett på sjukhus, äldreboende, i hemmet eller på annan plats. Sjukvården tar oftast ut en avgift för bårtransporten och vanligt är att avgiften debiteras genom anlitad begravningsbyrå.
Därefter är det de anhörigas ansvar att hämta den avlidna i kista och transportera till ett bisättningsrum (förvaringslokal för kistor) vanligtvis beläget i anslutning till kyrka/kapell eller krematorium. Transporten utförs i normalfallet av begravningsbyrån, på uppdrag av de anhöriga.

BEGRAVNING
En begravning (gravsättning alternativt kremering) ska enligt den svenska begravningslagen vid normalfallet ske inom en månad efter dödsfallet. Därför bör en tid bokas med en begravningsbyrå redan inom några dagar efter dödsfallet.