BOUPPTECKNING

Här finner du lite information och enkla förklaringar om bouppteckning.

KORT OM BOUPPTECKNING

BOUPPTECKNING är en skriftlig handling och enligt lag ska redovisa den avlidnes samtliga tillgångar och skulder vid dödsdagen. Om fastighet så redovisas taxeringsvärdet för året före dödsfallet, om det är en bostadsrätt skall den värderas till föreningens deklarationsvärde per dödsdagen genom ett intyg.
I bouppteckningen ska också framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Var den avlidne personen gift ska också den efterlevandes tillgångar och skulder redovisas. Samboegendom anges också i bouppteckningen om sambon begär bodelning.

DÖDSBOANMÄLAN: Om det saknas tillgångar i boet dvs tillgångarna täcker inte kostnaderna, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan hos kommunens socialnämnd.

Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

BOUPPGIVARE: är den efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom för att ge information om allt han eller hon känner till om dödsboet. Och sedan intygar sina uppgifter på heder och samvete i bouppteckningshandlingen.

DÖDSBODELÄGARE: Person som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

INGA DÖDSBODELÄGARE: Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare.

FÖRRÄTTNINGSMÄN: Den som är arvinge, ombud eller testamentstagare får ej upprätta bouppteckningen utan måste utföras av förrättningsmän. Dödsbodelägare får enligt lagen utse vilka två personer som helst som är ”kunniga och trovärdiga” till förrättningsmän med juridiskt ansvar för ärendet.

UPPRÄTTANDE: Dödsbodelägarna, eller bouppgivare ska, inför två förrättningsmän, uppge boets tillgångar och skulder per dödsdagen.

FÖRRÄTTNINGSDAG: Den dag som man går igenom dödsboets tillgångar och skulder samt att bouppteckningen skrivs under (förrättas) kallas förrättningsdag. Förrättningsmännen skall här intyga ”att allt har blivit rätt antecknat och att tillgångar har värderats efter bästa förstånd”. Bouppgivare och de två förrättningsmännen har obligatorisk närvaro.
För de personer som valt att inte närvara måste kallelsebevis bifogas bouppteckning.
Bouppteckningsförrättningen i original och en vidimerad kopia skickas till Skatteverket inom en månad.
Tid och plats för förrättningen bestämmes vanligen av den dödsbodelägare som i huvudsak har hand om dödsboet, ex.vis efterlevande make/maka.

PERSONER SOM SKA KALLAS TILL FÖRRÄTTNINGEN: Efterlevande maka/make, sambo eller registrerad partner, bouppgivare och förrättningsmän ska alltid kallas till förrättningen.
Dessutom ska följande personer kallas:
Legala arvingar (ex.vis föräldrar, syskon, syskonbarn).
Universella testamentstagare (person som får ärva enl. testamentet)
Legala efterarvingar (ex.vis barn, barnbarn. Om dessa saknas är det föräldrar, syskon eller syskonbarn).
Testamentariska efterarvingar (arvinge som gnm testamente får en lott som en annan testamentstagare tidigare haft).
Efterarvingar till tidigare avliden make/maka (ex.vis särkullbarn, föräldrar eller syskon).

BOUPPTECKNING DÖDSBO FÖRRÄTTAS INOM 3 MÅN: Bouppteckning ska utföras, förrättas, inom tre månader efter dödsfallet. En månad efter förrättningsdagen ska den vara inlämnad till Skatteverket.

BOUPPTECKNING MED FÖRTUR:
Innan Skatteverket godkänt bouppteckningen kan inte ekonomiska transaktioner utföras. Vid brådskande skäl då någon måste komma åt dödsboets tillgångar exvis vid försäljning av fastighet, företag etc kan förtur ansökas hos Skatteverket för en snabbare handläggning av boupteckningen.

REGISTRERAD BOUPPTECKNING:
Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Banker kräver oftast att bouppteckningen är registrerad för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto samt från gemensamma konton.

TILLÄGGSBOUPPTECKNING: Kan göras om det uppkommer nya/ytterligare uppgifter efter att bouppteckningen blivit godkänd. Skatteverket kommer då begära komplettering av ingivaren.

ENKEL CHECKLISTA – Bouppteckning

 • Upprättande
  I bouppteckningen skall dödsbodelägarna, eller bouppgivare inför två förrättningsmän uppge boets tillgångar och skulder per dödsdagen.
 • Ingående balans
  Den ingående balans som dödsboet lämnat efter sig är en redovisning av tillgångar och skulder vid dödsdagen:
  – Redovisning av banken om saldobesked med upplupen ränta.
  – Redovisning av fonder och andra värdepapper enligt marknadsvärdet på dödsdagen.
  – Fastighet redovisas enligt taxeringsvärdet för året före dödsfallet. Undantaget vid bostadsrätt som värderas enligt föreningens deklarationsvärde per dödsdagen med ett intyg.
  – Alla löpande skulder tas med, såsom telefon, prenumerationer, eventuell färdtjänst och vårdkostnad, även kostnader i samband med begravningen.
 • Ej avdragsgilla kostnader
  Vissa kostnader är inte avdragsgilla i bouppteckningen, exvis städning, adressändring, tömning av dödsbo och liknande. Dessa kan regleras i samband med arv och skifte.
 • Efterlevande maka/make
  Tillgångar och skulder som hör till efterlevande maka/make skall tas med på exakt samma sätt som för den avlidne.
 • Testamente
  Testamenten eller liknande, äktenskapsförord eller en tidigare bouppteckning efter avliden maka/make, ska en kopia vidimeras och läggas till bouppteckningen.
 • Försäkringar
  Försäkringar som kan utfalla samt försäkringsbolagets bouppteckningsintyg skall bifogas. Försäkringsbolagets intyg visar hur beloppet skall hanteras i bouppteckningen, i vissa försäkringar ska bara beloppet noteras och inte ingå i totala tillgången.
 • Lösöre såsom möbler/inredning
  Om det inte finns speciella värdefulla tillgångar som tavlor och antikviteter görs en värdeschablon baserat på försäkringsbolagets ersättning vid brand och vattenskada. Om speciella tillgångar finns görs en värdering av dessa. Fördelning av lösöre och arbetet med att värdera det är normalt sett inte någon del av bouppteckningsarbetet utan mer en uppgift för dödsbodelägarna att komma överens om.
 • Tillgång till lösöre
  En lösning för att dödsbodelägarna ska få tillgång till lösöre som har ett speciellt värde eller affektionsvärde för dem är att lösöret fördelas i lotter. Dessa fördelas sedan genom lottning bland de som vill ärva.
 • Delägare
  Det är dödsbodelägarna som själva måste redovisa vilka som ingår i delägarkretsen. Att söka efter arvingar är oftast något som ligger utanför det normala arvodet för upprättande av en bouppteckning.
 • Avstå sitt arv
  Arvingarna kan avstå från att ärva sin del, om de vill,  då går arvet vidare till nästa led, som då oftast blir arvingens egna barn. Det går inte att avstå till förmån för någon viss annan person i delägarkretsen. Det kan finnas skattemässiga fördelar med minskad skatt för dödsboet genom att avstå arv.
 • Dödsdagens förhållanden gäller
  Bouppteckningen ska spegla förhållandet som det ser ut på dödsdagen. En boutredning med en tillsatt boutredningsman av Skatteverket går dock att göra om det har varit uppenbara missförhållanden. Exvis om någon har fått förskott på arv eller liknande. I det normala bouppteckningsarbetet ingår inte boutredning.
 • Ersättning för utlägg
  Den som anordnar en begravning gör ofta egna utlägg. Alla dessa skall redovisas och till vad de har använts. Det kan hända att de likvida tillgångarna i dödsboet inte täcker de löpande skulderna och då uppstår en fordran på dödsboet. Vid en sådan situation skall utläggen först betalas innan arvskiftet görs.
 • Lämnas till Skatteverket
  Alla dödsbodelägare måste godkänna bouppteckningen innan den lämnas till Skatteverket i original (och en kopia). Därefter när Skatteverket har beräknat skatt kan arvet fördelas.
 • Arvsskatt
  Om Skatteverket har beräknat en arvsskatt skall den betalas av dödsboet. När inbetalningen av arskatt registrerats skickas bouppteckningen i original till förrättningsmannen som i sin tur lämnar den vidare till dödsboet.
 • Arvsskifte
  När dödsboet har fått bouppteckningen i original kan arvsskiftet genomföras och det är  viktigt att det är tillgångarnas verkliga värde som används. Det är skiftesdagens värde på värdepapper och marknadspriset för bostadsrätter och fastigheter som gäller. Alla utlägg skall ersättas först innan skiftet genomförs.
  Alla icke avdragsgilla kostnader exvis städning och tömning av lägenhet skall också regleras innan skiftet genomförs.